Algemene Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Bitchzy: de bepaler van deze algemene voorwaarden. 
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bitchzy en de klant waarop Bitchzy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bitchzy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 


Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Bitchzy levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Bitchzy zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.  

3. Bitchzy doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Bitchzy een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 3 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. 

De bestelingen worden verstuurd met PostNL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.  

4. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Bitchzy geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de bovenstaande verkoopvoorwaarden, de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
Bitchzy heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen 

5. Voor ondergoed/lingerie gelden geen retour regels ivm hygiëne. Strings kunnen ivm hygiëne NIET worden geretourneerd. De verzendkosten voor het retour zenden van een product, zijn op kosten van de koper en/of ook bij het bestellen van een vervangend artikel, zijn de verzendkosten voor de koper.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Bitchzy niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. 

Over de Garantie:
Bitchzy garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. 
In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Bitchzy  te retourneren binnen de zichttermijn, van 14 dagen, onder mededeling van het gebrek. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Bitchzy  of het artikel vervangen wordt.
Bitchzy  is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Bitchzy  geleverd artikel.